Algemene voorwaarden

1.Aanbod: Ook Jij Kan Stoppen biedt coaching, trainingen en opleidingen aan. Het aanbod wordt afgestemd op de behoeften en vraag van de opdrachtgever/cliënt. De gesprekken/sessies worden altijd gevoerd met volwassenen.

2.Locatie: De gesprekken, trainingen en/of opleidingen zullen plaatsvinden op een vooraf afgesproken locatie

3.Contract: Het aantal gesprekken wordt vastgesteld in overleg, voor de opleidingen en trainingen zijn vaste programma’s vastgesteld, deze staan op de site.

4.Overeenkomst opzeggen: Alle partijen (opdrachtgever, cliënt en de coach, trainer/opleider) kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk, of per mail en in overleg telefonisch opzeggen.

Openstaande bedragen zijn dan direct opeisbaar en worden door ons binnen 14 dagen teruggestort.

5.Verhindering/ Annulering:.

Annuleren coaching en groepstraining: een bericht van verhindering voor individuele coaching en groepstraining namens de opdrachtgever/ cliënt, dient de coach 48 uur van tevoren te bereiken. Afspraken die tenminste 48 uur van tevoren zijn afgezegd worden niet in rekening gebracht. Afspraken die korter dan 48 uur tevoren worden afgezegd, worden voor 100% in rekening gebracht. Afspraken langer dan 48 uur van tevoren afgezegd worden in overleg verzet.

Annuleren training en/of opleiding: De annuleringstermijn voor bedrijven voor training en/of opleiding gaat in overleg en wordt in de offerte opgenomen met een maximum van 7 dagen voor aanvang van de training of opleiding. Na inschrijving voor een training of opleiding geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Waarin men tot 14 dagen na inschrijving kosteloos kan annuleren, daarna geldt de regeling van maximaal 7 dagen voor aanvang annuleren. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de training of opleiding wordt 100% in rekening gebracht.

Coach/ trainer verhinderd: Indien de coach, trainer/ opleider verhinderd is zal deze de opdrachtgever/ cliënt tijdig, uiterlijk 1 uur voor het betreffende gesprek, de training of opleiding, hiervan in kennis stellen. De afspraak wordt op een ander moment ingehaald. Bij overmacht kan de coach, trainer/ opleider niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten of andere zaken van de cliënt t.a.v. het betreffende gesprek.

6.Tarieven: Alle tarieven van Ook Jij Kan Stoppen! zijn te vinden op de website www.ookjijkanstoppen.nl

7.Betalingsvoorwaarden en termijn: Betalingen dienen altijd voorafgaande aan de cursus te zijn voldaan.

Bij vertraging worden herinneringskosten in rekening gebracht. 5%, na 8 weken 10%. Daarna wordt de factuur uit handen gegeven.

8.Betalingsverplichting: Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.Vakmanschap: De coach, trainer/opleider zal deze overeenkomst naar beste inzicht, intentie en vermogen en overeenkomstig goed vakmanschap uitvoeren.

10.Inspanningsverplichting: De coach, trainer/ opleider houdt zich aan een inspanningsverplichting, er is geen resultaatverplichting.

11.Vertrouwelijkheid: De coach, trainer/opleider dient alle informatie die hij uit hoofde van de uitoefening van zijn beroep direct, indirect of uit enig andere bron heeft ontvangen als vertrouwelijk te beschouwen. Dit betekent dat niets van wat besproken wordt tijdens de gesprekken met de cliënt naar buiten wordt gecommuniceerd zonder toestemming van de opdrachtgever/ cliënt.

12.Verantwoordelijkheid: De cliënt/ deelnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van adviezen en voor zijn/ haar eigen proces en resultaat.

13.Medische bevoegdheid: Ook Jij kan Stoppen! biedt uitsluitend coaching, training en opleidingen aan en heeft geen medische bevoegdheid. De cliënt/ deelnemer zal zich voor medische adviezen en of behandeling tot de eigen (huis)arts dienen te wenden. Ook Jij Kan Stoppen! raadt de cliënt nooit af zich onder medische behandeling te stellen. Cliënt blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn/ haar gezondheid en proces.

14.Klachtenprocedure: Ook Jij Kan Stoppen beschikt over een klachtenprocedure.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.
Op een klacht zal binnen 1 week gereageerd worden.

Wij streven ernaar uw klacht binnen 4 weken af te handelen. Mocht het niet lukken binnen deze termijn zullen wij binnen genoemde termijn contact met u opnemen.

14.Copyright: Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal blijven eigendom van de auteurs. Het is deelnemers en opdrachtgevers niet toegestaan dit materiaal, al dan niet in gewijzigde vorm, te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen in enigerlei vorm of enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën of enige andere wijze zonder voorafgaande toestemming van Ook Jij Kan Stoppen!. Bij overtreding van deze verplichting wordt een boete van € 500,- per overtreding opgelegd. Deze boete is direct opeisbaar.

16. Reiskosten & kilometerkosten:

Wij rekenen 55 cent per km. Boven 1 uur enkele reis worden kosten voor reistijd gerekend: € 75,- per uur.